Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla.


  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla
  • Amirro - Sériová a individuální výroba zrcadel, opracování plochého skla

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy)

 

I.

Zásady ochrany osobních údajů

 

1.     Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „GDPR”) je společnost Amirro, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1859, 250 88, Čelákovice, IČO: 2510650, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52239.

 

2.     Kontaktní údaje správce jsou:

–       adresa: Křižíkova 1859, 250 88, Čelákovice

–       email: info@amirro.cz

–       telefon: +420 326 997 385

 

3.     Osobními údaji se rozumí následující osobní údaje:

–       jméno a příjmení, název společnosti,

–       e-mailová adresa,

–       telefonní číslo,

–       trvalá a korespondenční adresa a/nebo sídlo,

–       platební karta (poslední čtyřčíslí, expirace, typ),

–       IP adresa, ze které byla provedena objednávka, byl odeslán objednávkový formulář,

soubory cookies za účelem funkce webových stránek a monitoringu návštěvnosti webových stránek a chování návštěvníků na webových stránkách

 

4.     Výše uvedené osobní údaje správce uchovává v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran. Osobní údaje jsou za výše uvedenými účely uchovávány a zpracovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, resp. po dobu, po kterou mu to ukládá jiný právní předpis. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Správce poskytne osobní údaje třetím stranám pouze v míře, která je nezbytná pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností.

 

Těmito třetími stranami jsou:

–       poskytovatelé poštovních služeb

–       poskytovatel přepravní služby Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7 ,

–       poskytovatel přepravní služby Gebruder Weiss, IČ: 44795092, se sídlem Průmyslová 477, 252 61 Jeneč

–       poskytovatelé platebních služeb (např. vydavatelé kreditních či debetních karet);

–       poskytovatel IT služeb, poskytovatelé e-mailového nebo analytického softwaru (např. Google Analytics, Google AdWords);

–       právní a daňoví poradci, společnosti a subjekty zpracovávající účetnictví;

 

5.     Správce si u výše specifikovaných kategorií vyhrazuje právo pověřit další třetí osoby. Všechny třetí strany jsou zavázány tak, že:

–       Každá třetí strana může používat údaje pouze v rámci účelu, pro který údaje obdržela.

–       Žádná třetí strana nemůže používat údaje pro své vlastní účely.

 

6.     S výjimkou některých z výše zmíněných poskytovatelů správce nepředává žádná osobní data do třetích zemí. Správce zavedl vhodné a přiměřené záruky, aby zabezpečil, že přenos dat do příslušné třetí země bude bezpečný a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

7.     Správce v zásadě zasílá osobní údaje pouze do zemí, kde je platné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany. Pokud správce zasílá osobní údaje do Spojených Států Amerických, řídí se přenos dat standardními smluvními doložkami ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, které jsou vypracovány Evropskou komisí.

 

8.     Na požádání Vám zašleme kopii těchto záruk, pokud zpracováváme nebo jsme zpracovávali osobní data v těchto třetích zemích.

 

9.     V případě, že spotřebitel nebo podnikatel kontaktuje správce prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové pošty, souhlasí, že může být kontaktován ze strany správce za účelem zjištění spokojenosti se službami zákaznického servisu prodávajícího.

 

10.  Správce nejmenoval osobu tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

I.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se zejména, nikoli však výlučně o údaje specifikované v čl. I odst. 3.

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro odbavení objednávek a další plnění z kupní smlouvy.

 

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

–       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

–       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

–       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

–       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, a to v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze odhlásit kdykoli jakýmkoli způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení, ve kterém má kupující možnost toto zasílání odhlásit.

3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, resp. po dobu, po kterou mu to ukládá jiný právní předpis.

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

V.

Příjemci osobních údajů

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

–       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

–       zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

–       zajišťující marketingové služby.

 

2.     S výjimkou některých z výše zmíněných poskytovatelů správce nepředává žádná osobní data do třetích zemí. Správce zavedl vhodné a přiměřené záruky, aby zabezpečil, že přenos dat do příslušné třetí země bude bezpečný a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

VI.

Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

–       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;

–       právo na kopii zpracovávaných osobních údajů dle čl. 15 GDPR;

–       právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

–       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, který bude proveden v případě absence rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce;

–       právo na zrušení zasílání obchodních sdělení,

–       právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,

–       právo na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy dle čl. 20 GDPR a

–       právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v odst. 3 čl. I těchto podmínek,

–       na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR

 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@amirro.cz

 

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů byly aktualizovány ke dni 13.10.2020 .Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.